ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt
| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Obchodná činnosť

Meniny na web

 

obchodná činnosť

HASIACE PRÍSTROJE


 

Hasiace prístroje - prenosné

 

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na:

  • prenosné hasiace prístroje
  • pojazdné hasiace prístroje

 

Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na:

  • vodné
  • penové
  • práškové
  • CO2  (snehový)
  • halónové

 

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

 

HASIACE PRÍSTROJE A ICH POUŽITIE NA HASENE POŽIAROV
Použitie
  P50Te S2x10T S1x30T S2x30T VP50T VP50T VP50T VP50T
Typ
PR1e
PR2e
P6Te
S2KTe
S5KTe
V9Ti
VP6TNC
VP9TNC
Výška (mm)
315
390
570
600
760
630
570
630
Váha (kg)
2,34
3,9
10
6,5
14,5
17,9
10
15
Hasivo
ABC - 1kg
ABC - 2kg
ABC - 6kg
CO2
CO2 - 5kg
H2O+K2CO3
voda + penidlo
voda + penidlo
Hnaci plyn
vzduch (N2)
vzduch (N2)
CO2)
CO2
CO2
vzduch (N2)
N2
N2
Na požiarne triedy
ABC
BC
BC
BC
AB
AB
AB
AB
Min. dostrek (m)
2
2
4
1,5
1,5
8
6
6
Rozsah (°C)
-20 až +60
0 až +60
Doba činnosti (s)
6
6
12
6
12
54
12
15

 

 

Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma
Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode

Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

 

späť

 

Hasiace prístroje - pojazdné

 

Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná podľa § 5 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov si na zdolávanie požiarov obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarno – technických zariadení a udržiavať ich v akcieschopnom stave. Kontroly, opravy a inštalácie hasiacich prístrojov sa vykonávajú v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov.

 

HASIACE PRÍSTROJE A ICH POUŽITIE NA HASENE POŽIAROV
Použitie
  P50Te S2x10T S1x30T S2x30T VP50T
Typ
P50Te
S2x10T
S1x30T
S2x30T
VP50T
Váha (kg)
78
74
126
232
85
Hasivo
ABC - 50kg
CO2 - 2x10kg
CO2 - 30kg
CO2 - 2x30kg
voda + penidlo
Hnaci plyn
vzduch (N2)
CO2
CO2
CO2
N2
Pracovný tlak (bar)
15
-
-
-
15
Na požiarne triedy
ABC
BC
BC
BC
AB
Rozsah (°C)
-20 až + 60
0 až +60
Min. dostrek (m)
4
5
3
3
8
Doba činnosti (s)
45
50
60
120
90

 

 

Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma
Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode
Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

 

späť

 

 

 

Ing. Vladimír Faltin