ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt

| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Obchodná činnosť

Meniny na web
 

Požiarne uzávery


 

 

Z platnej legislatívy:
Podľa §5 písm.a) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a podnikateľ povinný obstarávať, inštalovať a udržiavať v akcieschopnom stave vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, medzi ktoré podľa  §2 ods.1, písm.b) zákona č.314/2001 Z.z. patria požiarne uzávery. Požiarny uzáver je podľa §45 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, konštrukčný prvok zabudovaný v požiarnej deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý bráni šíreniu požiaru. Vlastnosti požiarnych uzáverov z hľadiska požiarnej bezpečnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarnych uzáverov ustanovuje vyhláška MV SR č. 478/2008 Z.z.
Podľa vyhotovenia a účelu sa požiarne uzávery členia na:

  • požiarne dvere,
  • požiarne okná,
  • požiarne poklopy,
  • požiarne klapky.

Pri zadávaní objednávky na dodávku a inštaláciu nových požiarnych uzáverov musia byť špecifikované základné parametre, ktoré vychádza z projektu posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebného objektu špecialistom požiarnej ochrany:

  • typ požiarneho uzáveru - EI, EW, resp. S
  • požiarna odolnosť - určená v minútach
  • druh konštrukčných prvkov - D1, D2, resp. D3.

 

príslušenstvo k náseteným hydrantom

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin