ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt

| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Ochrana pred požiarmi

Meniny na web

 

Podstata ochrany pred požiarmi je chrániť ľudské životy a majetkové hodnoty. Rozumnou investíciou v oblasti ochrany pred požiarmi je prevencia. Dôsledná prevencia dáva záruky bezpečnej existencie podniku.

 

UPOZORNENIE !!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť na povinnosti vlastníka bytového domu, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správcu bytového domu. Vašou povinnosťou je zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa § 4 písm. a) až c), g) až i) a k) až q), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. d) vyplývajúcu so Zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmia v zmysle Zákona NR SR č. 199/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.júla 2009.
Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ je povinná zabezpečiť v užívanej stavbe najneskôr do 31.mája 2010 vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby ak stavba bola kolaudovaná do 1.4.1977, ak bola stavba kolaudovaná po 1.4.1977 musí mať spracované požiarnobezpečnostné riešenie stavby, v zmysle §4 odst. m) a §77 odst. a) Zákona NR SR č. 314/2001Z.z.

V prípade, že po 31.máj 2010 nebude mať užívaná stavba spracovanú požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby alebo požiarnobezpečnostné riešenie stavby môže v zmysle § 59 Zákona NRSR č.314/2001 Z.z.

 

1) Okresné riaditeľstvo uložiť pokutu do 8.298 eur (cca 250.000,- Sk) právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nezabezpečí, aby pri uskutočňovaní
stavieb a ich užívaní alebo zmene ich užívania boli splnené požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, alebo nezabezpečí, aby pri užívaní stavieb a zmene ich užívania nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb alebo ich častí, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek


2) Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu do 16 596 eur (cca 500.000,- Sk) právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone tým, že nezabezpečí vykonávanie opatrení
podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,

 

PONÚKAME VÁM
v zmysle predpisov, vypracovanie tejto povinnej súčasti dokumentácie ochrany pred požiarmi právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa a vypracovanie v požadovanom časovom termíne. Preto neváhajte a pošlite nám už dnes Vašu požiadavku prípadne otázku na e - mail info@specialistapo.sk (uvádzajte prosím i spätný telefonický kontakt).

 

späť

 

 

Kontrola a servis PTZ

 

V rámci uceleného balíka služieb ponúkame našim zmluvným zákazníkom aj vykonávanie kontrol, servisu a dodávky požiarno technických zariadení a to najmä prenosných hasiacich prístrojov, hydrantových a hadicových systémov, požiarnych uzáverov a pod.

 

Uvedené činnosti zabezpečujeme prostredníctvom našich zmluvných partnerov.

 

späť

 

Technik požiarnej ochrany

 

Činnosť technika požiarnej ochrany je v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.


Ide o tieto činnosti:

 • určovanie  miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok na týchto pracoviskách,
 • vypracovanie, vedenie a  udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • prípravu, organizáciu a  vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch zákazníka,
 • vykonávanie odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok a školenia novoprijatých a ostatných zamestnancov, zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a vedúcich  zamestnancov.

 

späť

 

Vykonávanie činností špecialistu požiarnej ochrany

 

Špecialista požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabespečuje:

 

 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii, špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu. Našou snahou je, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadnovalo aj ekonomické možnosti investora.

 

 • pri stavbách už existujúcich môžeme prepočítať a posúdiť:
 • typy, množstvo a druhy hasiacich prístrojov v príslušnom objekte,
 • nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi,
 • nutnosť elektrickej požiarnej signalizácie, 

 

Výsledkom môže byť možnosť zredukovania nákladov na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti objektu pri dodržaní všetkých platných predpisov.

 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • konzultácie pri riešení komplikácií a problémov pri realizácií a návrhoch stavieb
 • vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • vypracovanie analýzy požiarneho nebezpečenstva
 • poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek, elektrickej požiarnej signalizácie a pod.

 

Ďalšie činnosti spojené s vykonávaním zabezpečovania OPP

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin