ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt
| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Legislatíva v oblasti požiarnej ochrany

Meniny na web
ochrana pred požiarmi     |   prevencia ZPH   |   protivýbuchová prevencia

 

Legislatíva v oblasti ochrany pred požiarmi

 

Zákon č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi.

 1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 315/2001 Z. z. o záchrannom hasičskom zbore v znení neskorších predpisov


Podrobnosti ustanovujú nasledovné vyhlášky:

 1. Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi alebo horenie podporujúcimi plynmi.
 2. Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.
 3. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z., o požiarnej prevencii.
 4. Vyhláška MV SR č. 145/2002 Z.z., o stredných školách požiarnej ochrany.
 5. Vyhláška MV SR č. 611/2006 Z.z., o hasičských jednotkách.
 6. Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
 7. Vyhláška MV SR č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
 8. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
 9. Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
 10. Vyhláška MV SR č. 142/2004 Z.z., o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami.
 11. Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z., o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.
 12. Vyhláška MV SR č. 258/2007 Z.z., o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.
 13. Vyhláška MV SR č. 307/2007 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
 14. Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z., o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.
 15. Vyhláška MV SR č. 605/2007 Z.z., o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia.

 

späť

 

Legislatíva v oblasti prevencie ZPH (závažných priemyselných havárií)

 

Národná legislatíva


V Slovenskej republike problematiku prevencie ZPH komplexne rieši zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacie predpisy.

 1. Zákon č.261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne


1.júla 2005 nadobudla účinnosť novela zákona - zákon č. 277/2005 Z.z, ktorý v plnom rozsahu transponuje smernicu 2003/105/ES. V tom istom roku boli schválené novelizácie vykonávacích predpisov.

 1. Zákon č. 277/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Vyhláška MŽP SR č. 451/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška MŽP SR č. 452/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne

 

Európska legislatíva


V rámci krajín európskej únie je prevencia závažných priemyselných havárií upravená Smernicami Rady. Ďalším zo základných medzinárodných dokumentov v tejto oblasti je Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií.

 1. Smernica Rady 82/501/EHS o veľkých havarijných nebezpečenstvách určitých priemyselných činností (SEVESO I)
 2. Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (SEVESO II)
 3. Rozhodnutie Komisie 1999/314/ES týkajúce sa dotazníka, ktorý sa vzťahuje na smernicu Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok
 4. Smernica 2003/105/ES Európskeho parlamentu a Rady dopĺňajúca Smernicu Rady 96/82/ES (SEVESO II)
 5. Dohovor EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií

 

Súvisiace právne normy

 1. Zákon č. 163/2001 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch.
 2. Zákon č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 3. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

späť

 

Legislatíva v oblasti protivýbuchovej prevencie

 

 1. Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
 1. Smernica 1999/92 ES (ATEX 137) - určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pracujúcich v potenciálne výbušnom prostredí, a preto zamestnávatelia v EÚ musia podľa platnej legislatívy zabezpečiť rovnakú minimálnu úroveň bezpečnosti pre svojich pracovníkov.

 

 1. Európska smernica 94/9/EC (ATEX 100) - Požiadavky na zariadenia v prostredí s ne bezpečím výbuchu

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin