ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt
| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Protivýbuchová prevencia

Meniny na web

 

 

 

Čo znamená ATEX?

 

Smernica ATEX (94/9EC) nariaďuje výrobcom dodávať iba elektronické zariadenia, ktoré sú riadne certifikované. Pre užívateľov je tu ATEX (99/92/EC), ktorý reguluje požiadavky zdravia a bezpečnosti pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Tento platí od 1. júla 2003. Podľa smernice ATEX každá plocha, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu musí byť riadne označená a na takejto ploche je povolené používať iba výstroj riadne certifikovaný. Smernica ATEX rozdeľuje plochy do troch skupín : kategória 1, kategória 2, kategória 3.

ATEX kategória 1 - nebezpečenstvo výbuchu hrozí viac ako 1000 hodín za rok
ATEX kategória 2 - nebezpečenstvo výbuchu hrozí 10 – 1000 hodín za rok
ATEX kategória 3 -  nebezpečenstvo výbuchu hrozí menej ako 10 hodín za rok

 

ATEX

späť

 

Dokument o ochrane pred výbuchom

 

V rámci vstupu Slovenskej republiky bola do slovenského práva implementovaná Smernica 1999/92 ES (ATEX 137) v podobe NV SR č. 493/2002 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Písomný dokument o ochrane pred výbuchom je spracovaný v súlade s § 7 Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. V písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom sa zohľadňujú výsledky hodnotenia rizika podľa §4 NV s ohľadom na pravdepodobnosť výskytu výbušnej atmosféry a jej trvanie, pravdepodobnosť výskytu zdrojov iniciácie vrátane možných výbojov statickej elektriny, používané pracovné prostriedky vrátane inštalácie, látky, technologické procesy, pracovné postupy a ich možné vzájomné pôsobenie, rozsah predpokladaných účinkov výbuchu.

Dokument obsahuje:

 • zaistenie vypracovania požiarnotechnických a výbuchových charakteristík látok,
 • kontrola projektovej dokumentácie u existujúcich prevádzok a vyznačenia zón v nej
 • u existujúcich prevádzok kontrola projektovej dokumentácie a vyznačenia zón v nej,
 • projekčné návrhy protivýbuchovej ochrany technológie,
 • zhodnotenie iniciačných zdrojov,
 • návrhy riešenia ochranných zariadení,
 • návrhy organizačných a technických opatrení,
 • aktualizácia dokumentácie o ochrane pred výbuchom.

 

Školenie

 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu,
 • oboznámenie pracovníkov s dokumentáciou o ochrane pred výbuchom,
 • preverenie pracovníkov z teoretických a praktických znalostí obsluhy ochranných systémov,
 • návrh v oblasti výberu ochranných zariadení.

 

Priestory s najvacsim nebezpečenstvom výbuchu sú:

 • pneumatická doprava, korčeková doprava organických látok (múka, kakao, cukor, slad, uholný a drevený prach),
 • práškové lakovacie kabíny, kabíny s organickými rozpúšťadlami,
 • odsávacie a filtračné zariadenia,
 • skladovacie zariadenia sypkých hmôt (silá, zásobníky),
 • sušiarne,
 • mlyny obilnín, organických farbív, uhlie
 • chemický a farmaceutický priemysel,

Musíme si uvedomiť, že dôsledkom havárií nie sú len hmotné škody na majetku, životnom prostredí prerušení prevádzky a pod., ale často dochádza k ohrozeniu zdravia a životov ľudí.

Každý výrobný proces nesie so sebou určité nebezpečenstvo a žiadnym preventívnym opatrením ho úplne nevylúčime, ale aplikáciou vhodných bezpečnostných opatrení môžeme  toto riziko minimalizovať na únosnú mieru.

 

späť

 

Klasifikácia priestorov s výbušným prostredím


Zamestnávateľ je povinný na základe výsledkov posudzovania rizika výbuchu podľa § 4 NV č. 393/2006 Z. z. klasifikovať priestory s výbušným prostredím na priestory s nebezpečenstvom výbuchu a priestory bez nebezpečenstva výbuchu.
Priestory s nebezpečenstvom výbuchu musí zamestnávateľ klasifikovať do zón na základe frekvencie a trvania výskytu výbušnej atmosféry.

Priestory s výskytom výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavých látok vo forme plynu, pary alebo hmly so vzduchom musí zamestnávateľ klasifikovať do zón. A to do zóny 0, 1 alebo zóny 2.

Priestory s výskytom výbušnej atmosféry zloženej zo zmesi horľavého prachu so vzduchom vo forme oblaku musí zamestnávateľ klasifikovať do nasledujúcich zón. A to do zóny 20, 21 alebo 22.

V zónach klasifikovaných v NV č. 393/2006 Z. z. podľa prílohy č. 2 sa musia použiť kategórie zariadení tak, aby vyhovovali pri výskyte plynu, pary, hmly alebo prachu takto:

 

a) v zóne 0 alebo zóne 20 zariadenie kategórie 1,
b) v zóne 1 alebo zóne 21 zariadenie kategórie 1 alebo 2,
c) v zóne 2 alebo zóne 22 zariadenie kategórie 1, 2 alebo 3.

označenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA NA OZNAČENIE PRIESTORU S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU

 

späť

 

 

Ing. Vladimír Faltin