ochrana pred požiarmi protivýbuchová prevencia technik BOZP legislatíva obchodná činnosť kontakt
| návrat na domovskú stránku |   | výškové práce |    | mapa stránok |

Technik BOZP

Meniny na web

bezpečnostno - technické služby   |  systém manažmentu bezpečnosti a zdravia

 

Systém manažmentu bezpečnosti a zdravia (SBZ)

 

(podľa knihy národného inšpektorátu práce: Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)

 

Zahŕňa všetky stránky ochrany zamestnancov súvisiace s prácou. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) je nezastupitelnou povinnosťou a zodpovednosťou zamestnávateľa a všetkých vedúcich pracovníkov. Žiaden podnikateľský subjekt nemôže byť úspešný, ak sa nestará o svojich zamestnancov, o ich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, o vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky.

 

Čo je systém riadenia bezpečnosti a zdravia?

Systém riadenia je postupnosť krokov, ktoré majú zabezpečiť systematické dodržiavanie bezpečnostných predpisov, neustále zlepšovanie pracovných podmienok, pracovnej disciplíny a výkonnosti zamestnancov.

 

Systémové prvky riadenia bezpečnosti a zdravia

 

POLITIKA BOZP

1. Podniková politika BOZP
2. Účasť zamestnancov

 

PLÁNOVANIE

3. Posúdenie rizík
4. Program realizácie politiky BOZP
5. Havarijná pripravenosť

 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE

6. Organizačná štruktúra, zodpovednosti
7. Vzdelávanie a motivácia
8. Dokumentácia
9. Komunikácia
10. Operatívne riadenie

 

KONTROLA A HODNOTENIE

11. Vyšetrovanie úrazov a havárií
12. Kontrolná činnosť

 

OPATRENIE NA ZLEPŠENIE

13. Hodnotenie
14. Opatrenie na zlepšenie

 

Zavedie spomenutých prvkov predpisuje zamestnávateľom zákon č. 330/1996 Z.z.

 

1. Podniková politika BOZP

Udáva základnú orientaciu, požadovaný smer vývoja BOZP, reprezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce a celkový prístup vedenia a zamestnancov. Nemá byť: všeobecná a formálna.

 

Pri jej tvorbe vychádzame z:
- požiadaviek bezpečnostných predpisov
- skutočných rizík, ktoré sú vo firme
- zámerov čo treba zlepšiť
- potrieb zamestnancov
- celkovej firemnej politiky

 

2. Účasť zamestnancov

Zákon požaduje od zamestnávateľa, aby umožnil zamestnancom a ich reprezentantom zúčastňovať sa na riešení problematiky BOZP a vopred s nimi prerokovať otázky týkajúce sa BOZP. Za BOZP je zodpovedný každý zamestnanec, nie iba vedúci pracovníci.

 

Viac ako 10 zamestnancov = zástupca

Viac ako 100 zamestnancov = komisia

 

3. Posúdenie rizík pri práci

Zamestnávateľ má zo zákona povinnosť určiť, aké ohrozenia vyplývajú z pracovných činností.

 

4. Program realizácie politiky BOZP

Podniková politika BOZP sa má rozpracovať do konkrétneho plánu úloh a opatrení.

Úlohy programu realizácie politiky BOZP by mali byť:

- konkrétne
- potrebné
- merateľné
- dosiahnuteľné
- časovo určené

 

5. Havarijná pripravenosť

Organizácia má vypracovať havarijné plány a zabezpečiť potrebné pohotovostné zariadenia.

 

6. Organizačná štruktúra, zodpovednosť

Na dosiahnutie účinného riadenia v oblasti BOZP sú potrebné

- presne stanovené povinnosti
- písomne vymedzená individuálna zodpovednosť
- jasná organizačná štruktúra v oblasti riadenia BOZP
- funkčné odborné služby: bezpečnostný technik, závodná zdravotná služba

 

7. Vzdelávanie a motivácia

Zamestnávateľ má povinnosť školiť zamestnancov o príslušných bezpečnostných predpisoch a o ohrozeniach a rizikách pri práci.
Základom trvalej prosperity podniku je vzdelaný, kompetentný a motivovaný zamestnanec.

 

8. Komunikácia

Zámerom správnej komunikácie je zabezpečiť, aby primerané informácie o BOZP boli poskytované v organizácii všetkým, ktorý ich potrebujú.

 

10. Vyšetrovanie úrazov a havárií

Zamestnávateľ je povinný zisťovať a odstraňovať príčiny vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií, vykonávať ich registráciu a evidenciu.

 

11. Kontrolná činnosť

Zamestnávateľ je povinný kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie správnych predpisov na zaistenie BOZP. Kontrolná činnosť musí byť: systematická, plánovaná a dokumentovaná.

 

13. Hodnotenie, audit

Audit systému riadenia BOZP je proces, pomocou ktorého možno preveriť a nepretržite vyhodnocovať efektívnosť svojho systému riadenia BOZP. Takéto preverovanie by malo vykonávať pravidelne aj vrcholové vedenie firmy.

 

14. Opatrenia na zlepšenie

Zmyslom zavedenia systému riadenie BOZP je zabezpečiť neustále zlepšovanie úrovne BOZP, pracovného prostredia a pracovných podmienok.

 

 

Spracoval : Zdeno Baštek

 

späť

 

 

Bezpečnostno - technické služby

 

Bezpečnostno-technické služby v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • spracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov (pravidelná ročná prehliadka,... )
 • vykonávanie všeobecných školení zamestnancov z BOZP v predpísaných termínoch: vstupné školenie pracovníkov; periodické (opakované) školenia; mimoriadne, zvláštne a profesné školenia; školenia vedúcich pracovníkov; školenia zástupcov zamestnancov,
 • vypracovanie plánov všeobecných a odborných školení pracovníkov, plánov odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení a plánov lekárskych prehliadok a dohľad nad plánmi,
 • vykonávanie periodických previerok z BOZP s upozornením na zistené nedostatky a s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov (preventívna kontrolná činnosť),
 • upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch a aktualizovanie vypracovanej dokumentácie,
 • zúčastňovanie sa na vyšetrovaní pracovných úrazov, poradenstvo pri spracovaní záznamu o pracovnom úraze a oznamovaní ustanoveným spôsobom príslušným orgánom vznik pracovného úrazu,
 • organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy a účasť pri kontrolách,
 • poskytovanie odborných konzultácií pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • vypracovanie posudzovania rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. s návrhom OOPP,
 • poradenstvo v oblasti BOZP - telefonicky, mailom, osobne,
 • vypracovanie politiky BOZP v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z.z.,

 

späť

 

Ing. Vladimír Faltin